Jaar:
3de jaar
4de jaar
Studiedomein:
Sport
Finaliteit:
Dubbele finaliteit

Over deze opleiding

Wat leer je in de studierichting Topsport (dubbele finaliteit)?

Naast de basisvorming (wiskunde, Nederlands, …), krijg je specifieke vakken die je voorbereiden op een job als topsporter.

Je krijgt in deze studierichting specifiek topsport. De betrokken sportfederatie stelt een ontwikkelingsplan op waarbij je de technische en tactische competenties van één specifieke sport onder de knie krijgt.

Je leert ook toegepaste bewegingswetenschappen en toegepaste psychologie met een introductie in ontwikkelingspsychologie, gezondheidspsychologie en gespreksvoering.

In biologie bestudeer je de onderlinge relatie tussen fysiologische processen en anatomische structuren bij de mens vanuit een context-conceptuele benadering. Je kennis van de menselijke fysiologie en anatomie geeft je inzicht in het functioneren van de mens als organisme. Daarnaast leer je processen op weefsel-, orgaan- en organismeniveau te begrijpen. Je leert ook over de subcellulaire structuur van de cel en cellulaire processen.

Je traint eveneens je mentale vaardigheden en leert omgaan met tegenslagen. Je leert zelfstandig werken en plannen.

Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting.

Lessentabel

Vakken 3e jaar 4e jaar
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 3 3
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Biologie 1 1
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Informatica 1 1
Toegepaste economie 2 2

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Wat kan je worden na de opleiding Topsport (dubbele finaliteit)?

Als topsporter beheers je alle noodzakelijke sport-specifieke competenties om op het vooropgestelde internationale niveau te presteren. Dat doe je op een medisch en psychisch verantwoorde manier waarbij je streeft naar een evenwicht tussen sportprestaties en rust- en herstelperiodes. Je evalueert je prestaties op een transparante en zelfkritische manier samen met de coaches, medesporters en omkadering en past je doelstellingen eventueel aan.

Wat kan je studeren na Topsport (dubbele finaliteit)?

Topsport (dubbele finaliteit) is een studierichting die je voorbereidt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt of naar 7de leerjaren, graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

De meest logische professionele bacheloropleidingen situeren zich in de studiegebieden:

 • Gecombineerde studiegebieden
  • Sport en Bewegen
 • Gezondheidszorg
  • Ergotherapie
  • Logopedie en Audiologie
  • Medische Beeldvorming en Radiotherapie
  • Mondzorg
  • Oogzorg
  • Orthopedie
  • Podologie
  • Toegepaste Gezondheidswetenschappen
  • Verpleegkunde
  • Voedings- en Dieetkunde
  • Vroedkunde
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen of een academische bacheloropleiding is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting word je daar niet specifiek op voorbereid.