Onze sportgeoriënteerde en mensgerichte totaalvorming realiseren we door in te zetten op deze vier pijlers.

Excelleren in sport en studie

Elke getalenteerde jongere combineert topsport en studie, leert realistische maar ambitieuze doelen stellen en legt de discipline aan de dag om die doelen te bereiken. Samen creëren we optimale leer- en sportomstandigheden voor onze topsportstudenten en focussen we op de ondersteuning die onze leerlingen nodig hebben om hun doelen te bereiken. Via flexibele leerwegen en een onderbouwd curriculum leren we hen uit te blinken in zowel sport als studie. Daartoe zetten we in op verschillende leerstrategieën en moderne technologieën. Veel aandacht gaat daarbij naar het zelfreflectief vermogen van onze leerlingen, opdat ze zich bewust worden van hun potentieel en kunnen uitgroeien tot de beste versie van zichzelf.

Sociaal vaardig samenwerken

Elke leerling ontwikkelt zich tot een sportieve persoonlijkheid voor wie samenwerken centraal staat, zowel in de klas en in de (inter)nationale sportwereld als in de bredere samenleving. Daartoe verwerven ze de nodige sociale vaardigheden. Teamspirit en fair play vormen de basis. Door interactie en open dialoog stimuleren we onze leerlingen om samen te werken en om weerbaar om te gaan met (groeps)druk. Het schoolteam geeft zelf het goede voorbeeld.

De essentiële voorwaarde om deze missie te kunnen realiseren, ligt in de kracht van onze inter- en multidisciplinaire samenwerking met de strategische partnerorganisaties, de federaties, het internaat, De Stad, Provincie Antwerpen en Sport Vlaanderen. Die intensieve samenwerking garandeert een zo krachtig mogelijke onderwijsleeromgeving die tegemoetkomt aan de specifieke noden van onze leerlingen.

Onze school opereert niet alleen op Europees, maar ook op wereldvlak, met internationale stages en kampioenschappen. Er wordt van ons verwacht dat we samenwerkingsverbanden kunnen aangaan in binnen- en buitenland. Ook op locaties ver buiten onze school staan we in voor kwaliteitsvol onderwijs. Daarom is het noodzakelijk dat we onze studenten de attitudes bijbrengen om topsporter te kunnen worden en tegelijkertijd hun studieniveau hoog houden.

Twee meisjes krijgen uitleg over judo van leerkracht in de sporthal van Topsportschool Antwerpen.

Eigenaarschap en engagement tonen

Elke leerling verwerft de vaardigheden om eigenaarschap en engagement te tonen, zowel voor de eigen leerprestaties als in de maatschappij. We werken aan de zelfredzaamheid van onze leerlingen opdat ze hun leren en leven zelf in handen kunnen nemen. Per graad bouwen een systeem op waarin ze steeds zelfstandiger moeten werken. Ook via projecten leren ze hoe ze zichzelf systematisch verder kunnen ontwikkelen. Om deze ambitie te verwezenlijken, leveren onze flexibele lesgevers extra inspanningen, voorzien ze remediëring of, waar mogelijk, lestijd op maat. Onze school volgt bovendien de technologische ontwikkelingen op de voet om interessante digitale vernieuwingen te gebruiken in functie van de leerlingen.

Gezonde keuzes maken

Als school leren we de jongeren gezonde keuzes maken, hun persoonlijke grenzen aangeven en de grenzen van anderen respecteren. Onze topsporters voorlichten over verdovende en stimulerende middelen maakt daar een essentieel deel van uit.

Daarnaast besteden we aandacht aan gezonde voeding en hygiëne, maar ook het welzijn en mentaal welbevinden zijn prioriteiten. We geven onze topsporters belangrijke mentale vaardigheden mee, zoals mentale weerbaarheid, stressbestendigheid, relativeringsvermogen, coaching, …We leren ze bovendien omgaan met psychologische problemen, zoals tegenslagen en frustraties, naast angstgevoelens en agressie.

Jongen haalt iets uit zijn locker in de gang van Topsportschool Antwerpen.