Er zijn verschillende diensten waarvoor kostgeld wordt gevraagd bovenop de standaardprijs van het internaat.
Dit bedrag wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. De prijs kan jaarlijks worden aangepast.

Het kostgeld omvat:

 • De huisvesting en alle nutsvoorzieningen die hierbij horen.
 • Het onderhoud van de infrastructuur.
 • Ontbijt en avondmaal, gezond vieruurtje
 • Studiebegeleiding en extra opvang tijdens de examens
 • Gebruik WiFi
 • Gebruik vrijetijdsruimte en toebehoren

Het Topsporthuis werkt met een vaste maandprijs. Pedagogische studiedagen of facultatieve verlofdagen werden reeds in mindering gebracht op het totaal aantal dagen openstelling. Ouders dienen voor deze dagen dan ook geen attesten binnen te brengen en de dagen hoeven niet verrekend te worden.

Het kostgeld bedraagt: 302€ per maand, en dient vóór aanvang van iedere maand betaald te worden.

Je ontvangt maandelijks een factuur. Het kostgeld wordt gestort op bankrekeningnummer BE36 0910 2256 7481 – Topsporthuis, met gestructureerde mededeling zoals vermeld op de factuur.

Kosten die voortvloeien uit het versturen van (aangetekende) herinneringen voor laattijdig betalen van het kostgeld, wordt doorgerekend aan de ouders / verantwoordelijke. Indien twee aangetekende schriftelijke waarschuwingen zonder gevolg blijven, wordt een gerechtelijke invorderingsprocedure opgestart. De kosten die gepaard gaan met deze procedure vallen ten laste van de ouders / verantwoordelijke.

Bij achterstand van 2 maanden kostgeld, behoudt de beheerder het recht om de inschrijving in het Topsporthuis stop te zetten.

Bij inschrijving in de loop van het schooljaar wordt het bedrag aangepast op basis van de resterende periode.

Terugbetaling van het kostgeld is mogelijk in bepaalde situaties.
Dit is mogelijk in volgende gevallen:

 • Terugbetaling 50% igv geattesteerde afwezigheid in onderstaande gevallen:
 • Ziekte, na indienen van een doktersattest
 • Schoolattest voor een afwezigheid van tenminste 5 opeenvolgende schooldagen
 • Attest van de federatie voor een afwezigheid van tenminste 5 opeenvolgende schooldagen
 • Bij het vrijwillig uitschrijven uit het internaat is er een terugbetaling voor de resterende periode, gerekend vanaf de dag dat de kamer leeggemaakt is, verminderd met 50 EUR (administratiekost).
 • Bij een definitieve uitsluiting is er een volledige terugbetaling voor de resterende periode.

Dit is niet mogelijk in volgende gevallen:

 • Tijdelijke uitsluiting
 • Dagen waarop internen tijdens de examens thuis studeren
 • Afwezigheden waarvoor vóór 30 juni van het betreffende schooljaar geen attesten werden voor ingediend

Per schooljaar zijn er eenmalige vaste kosten voor:

 • Gebruik cijferslot (locker): 20 EUR
 • Gebruik matrasbeschermer: 30 EUR
 • Waarborg badge: 25 EUR
 • Wasservice: 6 EUR per wasbeurt (optioneel)

Per schooljaar betaal je 50€ provisie om onvoorziene uitgaven of deelname aan activiteiten te dekken. Op vraag kan je een overzicht van de uitgaven krijgen.
De beheerder kan in de loop van het jaar vragen om de provisie terug aan te vullen (bv na doktersbezoeken of deelname aan meerdere activiteiten).

De provisiegelden worden gestort op rekeningnummer BE36 0910 2256 7481 – Topsporthuis. Met als mededeling: PROVISIE Topsporthuis + Achternaam en voornaam van de intern.
 

Deze info kan je ook vinden in het huishoudelijk reglement. Heb je nog vragen, neem dan contact op met de coördinator van het Topsporthuis (wim.serneels@so.antwerpen.be).